Doet wat werkt.

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van onze dienstverlening worden “persoonsgegevens” verwerkt: alle data die zijn te herleiden naar een natuurlijk persoon. Daarnaast worden “bijzondere persoonsgegevens” verwerkt, gegevens die als privacygevoelig kunnen worden bestempeld. KMS Advisering (KMS) acht zorgvuldige omgang met beide soorten persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren ieders privacy en alle informatie die wij ontvangen wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Vanaf die datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywet. KMS heeft de nodige maatregelen getroffen om in overeenstemming met de AVG te zullen handelen.

Functionaris van de gegevensbescherming (FG)

KMS heeft een functionaris van de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De persoon die hiermee is belast is: Carola Slegh, carola@kmsadvisering.nl, 0228 208022. Voor alle vragen en/of opmerkingen, vermoedens dat gegevens niet goed beveiligd zijn, aanwijzingen van misbruik en andere privacy rechtelijke vraagstukken kunt u bij haar terecht.

Geheimhouding

Alle medewerkers in dienst bij KMS hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Doeleinden

Persoonsgegevens worden door KMS alleen verwerkt en bewaard in het kader van de door de opdrachtgever gevraagde dienstverlening in het belang van de betreffende persoon. KMS verstrekt gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Toestemming

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door opdrachtgever gegeven opdracht, zullen bij voorkeur worden verwerkt en/of bewaard indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon; dan wel zonder toestemming indien daar voor de uitvoering van de dienstverlening/opdracht noodzaak voor is of een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Inzage, aanpassen en verwijderen

De betreffende persoon heeft het recht de hierboven genoemde toestemming in te trekken.

Privacyreglement KMS Advisering

Ook heeft de betreffende persoon het recht van bezwaar, recht op dataportabiliteit, recht om vergeten te worden, recht om informatie te ontvangen over de wijze waarop gegevens worden verwerkt, recht om een kopie te ontvangen van gegevens, recht op beperking van de verwerking van gegevens en recht op bezwaar tegen profilering. De betreffende persoon kan daarvoor een verzoek indienen bij de FG.

Beveiliging

KMS neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus. Zij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te kunnen waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Deze beveiligingsmaatregel is niet van toepassing op derden die middels links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Berichten die per mail aan ons worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. KMS kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor gegevens worden verzameld. Indien er een wettelijke bewaartermijn verplicht is gesteld dan zal deze termijn worden aangehouden.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als KMS in strijd handelt met de in de AVG gestelde verplichtingen. Wij behouden ons het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Het is daarom aan te bevelen om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen op onze website www.kmsadvisering.nl.